Algemeen

Dynamo Bertem hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dynamo Bertem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als Dynamo Bertem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • Dynamo Bertem
 • Voorzitter: Eddy Coeckelberghs  
 • Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dynamo Bertem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om je lidmaatschap op te volgen van Dynamo Bertem (uitvoering overeenkomst)
 • Om trainingen en de competitie te kunnen organizeren (gerechtvaardigd belang)
 • Om evenementen te kunnen organizeren van Dynamo Bertem (gerechtvaardigd belang)
 • Om de leden en verwanten te informeren over de werking van de club (gerechtvaardigd belang)
 • Om informatie te verschaffen over de organizatie van onze club via de website (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen: 

 • Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, relatie ouders – kinderen, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, foto's

 

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende interne personen:

 • Bestuur
 • Jeugdbestuur
 • Trainers en ploegbegeleiders 

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties 

 • De federatie: Basketbal Vlaanderen

 

Verstrekking aan derden

Buiten de federatie (Basketbal Vlaanderen) worden de gegevens niet verstrekt aan derden
 

Bewaartermijn

Dynamo Bertem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dynamo Bertem verbindt zich ertoe de gegevens van leden en hun verwanten niet langer bij te houden dan 12 maanden na het beëindigen van het lidmaatschap of niet langer dan 8 maanden na het georganizeerde evenement.
 

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 
 • Alle personen die namens Dynamo Bertem van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.  
 
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
 

Wijziging privacyverklaring 

Dynamo Bertem kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018.